Pamiątki z Polski

Polityka prywatności

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art.
13 RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Astral s.c z siedzibą w Krakowie przy ul. Ważewskiego 38A (dalej „My”, „polskie-pamiatki.pl” albo „Firma”)
operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polskie-pamiatki.pl (dalej „polskie-pamiatki.pl”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas wiadomość:
• adres e-mail: biuro@astral.krakow.pl
• adres pocztowy: Astral s.c., ul. Ważewskiego 38A, 30-499 Kraków
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na stronie polskie-pamiatki.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
przez Polskie-pamiatki.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym
do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z polskie-
pamiatki.pl, w tym realizacji zamówień
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
• obsługi reklamacji na polskie-pamiatki.pl, gdy złożysz taką reklamację
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu polskie-pamiatki.pl, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na polskie-pamiatki.pl
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
dostosowywania kategorii ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej
aktywności na polskie-pamiatki.pl
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego, lub towarów osób trzecich
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - poprzez
wiadomości e-mail
• zapewnienie obsługi usług płatniczych
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania regulaminu polskie-pamiatki.pl
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów
kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz polskie-pamiatki.pl między innymi pod
kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb
odwiedzających
• prowadzenie badań i analiz polskie-pamiatki.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności,
poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez
formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
wziąć udział
• prowadzenie analiz statystycznych
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
• dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą
z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, hasło, data urodzenia (w przypadku rejestracji konta)
• imię, nazwisko, adres e-mail*, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu, nazwa firmy** (w
przypadku złożenia zamówienia)
* tylko w przypadku zamawiania przesyłki bez rejestracji konta
** tylko w przypadku zamawiania przesyłki na dane firmy
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy,
a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z polskie-pamiatki.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze
względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw
wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane
powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały
zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam
sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich
danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
się znalazłeś/aś
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli
takim, które zapewniają usługi płatnicze (Dotpay Sp. z o.o. ), wykonują usługi konsultingowe lub audytowe
(Google LLC), zapewniają utrzymanie serwerów (WizjaNet sp. z o.o. ). Możemy przekazać Twoje dane osobowe
organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Ze względu na korzystanie do celów statystycznych z usługi Google Analytics, możemy ujawnić Google LLC Twój
adres IP.
Ze względu na korzystanie do obsługi płatności z usług firmy Dotpay, możemy ujawnić Dotpay Sp. z o.o. Twój
adres e-mail (tylko w przypadku gdy wybierzesz tego operatora płatności w czasie składania zamówienia).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W
celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym polskie-pamiatki.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Dotpay Sp. z
o.o. , w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony
danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na
Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez polskie-pamiatki.pl polega na przetwarzaniu Twoich
danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o
Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Astral s.c z siedzibą w Krakowie przy ul. Ważewskiego 38A (dalej „My”, „polskie-pamiatki.pl” albo „Firma”) operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polskie-pamiatki.pl (dalej „polskie-pamiatki.pl”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
 Napisz do nas wiadomość:
• adres e-mail: biuro@astral.krakow.pl
• adres pocztowy: Astral s.c., ul. Ważewskiego 38A, 30-499 Kraków
Skąd mamy Twoje dane?
 Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na stronie polskie-pamiatki.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polskie-pamiatki.pl?
 Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z polskie-pamiatki.pl, w tym realizacji zamówień
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji na polskie-pamiatki.pl, gdy złożysz taką reklamację
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polskie-pamiatki.pl, którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na polskie-pamiatki.pl
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na polskie-pamiatki.pl
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, lub towarów osób trzecich
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - poprzez wiadomości e-mail
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu polskie-pamiatki.pl
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz polskie-pamiatki.pl między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • prowadzenie badań i analiz polskie-pamiatki.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • adres e-mail, hasło, data urodzenia (w przypadku rejestracji konta)
 • imię, nazwisko, adres e-mail*, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu, nazwa firmy** (w przypadku złożenia zamówienia)
 * tylko w przypadku zamawiania przesyłki bez rejestracji konta
 ** tylko w przypadku zamawiania przesyłki na dane firmy.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z polskie-pamiatki.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich
danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (Dotpay Sp. z o.o. ), wykonują usługi konsultingowe lub audytowe (Google LLC), zapewniają utrzymanie serwerów (WizjaNet sp. z o.o. ). Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Ze względu na korzystanie do celów statystycznych z usługi Google Analytics, możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Ze względu na korzystanie do obsługi płatności z usług firmy Dotpay, możemy ujawnić Dotpay Sp. z o.o. Twój adres e-mail (tylko w przypadku gdy wybierzesz tego operatora płatności w czasie składania zamówienia).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym polskie-pamiatki.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Dotpay Sp. zo.o. , w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez polskie-pamiatki.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Ta strona wykorzystuje cookies - Czytaj więcej
x